Əyilmək çətin şeydi, şam ağacı, illahım da, ucalığa əyiləsən... - Aydın Uluxanlıdan yeni şeirlər

 

 

Şam ağacı

 

Nizamiyə baş əyən şam ağacına

           

            Ucalığı kimsə düşünmədi,

kimsə uzanmadı ucalığın dalınca,

kimsə sürünmədi ucalığa,

təkcə sənmi süründün, şam ağacı?

Sənmi tapdın, sənmi cavabladın

ucalığın kirli yolunu?

            Sənmi süründün Nizaminin ayaqları altına,

sənmi sevdin haqq sözü bu çuxurda?

Bu enişdə sənmi ucaldın yüksəkliyə,

enişlərin ucalığına,

çöküşlərin fövqünə,

acıların sevincinə

sənmi qaldırdın Nizamini?

Yarı adam, yarı ağac, şam ağacı.

            Əyilmək çətin şeydi, şam ağacı,

illahım da, ucalığa əyiləsən.

Döyüləsən, söyüləsən, qovulasan,

yenə də əyilməkdən əl çəkməyəsən.

Böyük adamsan, böyük ağacsan, şam ağacı,

icazə ver, öpüm alnından,

alnını göstər mənə, ustad.

Bilmirəm, əyilməkdə nə var,

bilmirəm, bəlkə mən də əyilim?!

            Ancaq bu təkcə əyilmək deyil,

təkcə sevmək, təkcə oxşamaq deyil,

təkcə anlamaq deyil bu, şam ağacı.

Bu nədi axı, şam ağacı?

Bəlkə bu bir şam ömrüdü,

bəlkə bir şam höcətidi.

            İncimə, şam ağacı,

heç kim səni düşünməyəcək bu çuxurda.

Heç kim səni görməyəcək,

heç kim səni ağac hesab etməyəcək.

Ağaclar güləcək sənə,

adamlar güləcək sənə.

Kimsə əyilib yerdən qaldırmayacaq səni,

kimsə qoluna girməyəcək.

            Beləmi olur sevgi, şam ağacı?

beləmi olur vurulmaq,

beləmi olur sovrulmaq?

Ucalmaq beləmi olur, bədbəxt ağac?

Halal elə, yanında qalan deyiləm,

mən də gedirəm daha,

mən də səninçün ağac olan deyiləm.

 

10.07.2023

 

Şəkilləndir

 

            Gəl ətəyindən tök illəri,

sözləri, baxışları ətəyindən ələ.

Ələ götürməyə çalışma

ağrıları, acıları.

İşgəncələri ətəyinə toplama,

umu-küsünü qəsd eləmə.

Qulaq batıran səssizliyi,

uğursuzluğu, hissizliyi

yolumuzdan süpür,

süpürgə çəkməyi unutma.

            Gəl ətəyini şəkilləndir,

dağı, daşı, dərələri şəkilləndir.

Ətrini, nəfəsini, səsini,

hıçqırıqlarını şəkilləndir.

Təlaşlarını, savaşlarını,

göz yaşlarını şəkilləndir.

Şəkilləndir axşamları, sabahları,

ahları, ufları şəkilləndir.

Fərəhsizliyi ətəyindən çırp.

            Şillələ, dəhmərrə talesizliyi,

naxışını ətəyindən sil.

Boğma, çıxart qədərimizə,

qismətimizi küləklərə ver.

Qoy küləklər aparsın

ağırrığımızı, uğurruğumuzu.

Umacağımızı şəkilləndir,

itirəcəyimizi şəkilləndirmə.

Acılara söykənib,

sabahlarımızı ətəyindən tökmə,

şəkilləndir, şəkilləndir sabahlarımızı.

            Şəkilsiz havaları,

şəkilsiz nəğmələri şəkilləndir.

 

23.07.2023

 

Zalım illər

 

            İllər nə tez keçdi, zalım illər,

zalım sözlər, zalım üzlər, zalım əllər.

Nə tez keçdi, zalım sevgilər,

zalım gözləntilər, zalım əzgilər.

Həstəklər, köstəklər nə tez keçdi,

nə tez şay oldu göstərilər,

diləklər, istəklər nə tez zay oldu.

Ömür nə yaman uçdu,

günlər nə tez ay oldu.

            Saatlar nə tez keçdi, zalım saatlar,

zalım sabahlar, zalım axşamlar,

zalım dəqiqələr nə tez apardı bizi.

Nə tez alacalandı baxışlar,

gözlər nə dərin çuxura düşdü.

Ümidlər nə tez-tələs küyə döndü,

Xəyallar nə yeyin suya düşdü.

            Ayrılıqlar necə hərəkətləndi, zalım ayrılıqlar,

yetirdilər gözlə-qaş arasında.

Zalım gözlər, zalım qaşlar,

zalım ürkək baxışlar.

Acılar nə tez ayaq açdı,

nə tez unuduldu ağrılar,

çağrılar nə tez uduldu.

Nə sevincək uzaqlaşdı yaxınlar,

axınlar nə qarğış yiyəsi oldu, zalım axınlar.

Uzandı, uzandı sabahlar,

üfüqlər nə çatmaz oldu.

Axşamlar nə yetməz,

gecələr nə bitməz oldu.

            Gələnlər nə gəlməz oldu,

zalım gələnlər.

 

13.08.2023

 

Təklənmək

 

            Olası ağır şeydi təklənmək,

yüklənmək, dolub-daşmaq ağır şeydi.

Dağlar, daşlar tərəfindən təklənmək,

Sellər, sular axdığından təklənmək,

insan selində təklənmək ağır şeydi.

            Ağır şeydi üzmək insan selində,

baxışlarda üzmək, dildə-ağızda üzmək,

xəyallarda üzmək ağır məsələdi.

Ağır oturub, batman gəlmək ağırdan ağırdı,

əslində pis deyil, süfrə acısıdı,

çörək acısıdı, göz görətidi.

            Olası ağır vəzifədi təklənmək,

dərininə boylandıqca təklənmək,

dərininə quylandıqca təklənmək.

Tək əl olmaq tale barışığıdı,

tale bataqlığıdı köklənmək.

Olası ağır şeydi, Tanrım,

sənin adına üzmək,

sənin adına yazmaq,

sənin adına dözmək ağır savaşdı.

Təklənmək, təklənmək ağır görəvdi, Tanrım,

necə dözürsən?

Necə oxuyursan üzləri,

fikirləri necə çözürsən,

necə qəbul edirsən göz yaşlarını?

            Olası ağır şeydi təklənmək

yaşıl yarpaqlar arasında.

Yaşıl gözlərdə, yaşıl xəyallarda,

yaşıl sevgilərdə dolaşmaq cansıxıcıdı.

            Olası ağır şeydi, Tanrım,

üzməyi öyrənmək.

 

08.10.2023

 

Göz yaşı kimi

 

            O baxışlar göz yaşı kimi,

mətbəxin nəmli pəncərəsi göz yaşı kimi,

qədəhlər göz yaşı, çörək göz yaşı kimi.

Pəncərənin o üzü göz yaşı kimi,

nəlbəkilər, tavalar göz yaşı.

            O səslər göz yaşı,

o duyğular göz yaşı kimi.

Həsrətlər, üzüntülər,

ayrılıqlar göz yaşı kimi.

O yanğı, o atəş, o nəfəs,

o ürək dağlayan haraylar göz yaşı.

Göz yaşı kimi yanaqlar,

görüşlər, öpüşlər göz yaşı kimi.

            Əzablar, sıxıntılar göz yaşı,

göz yaşı kimi sözlər.

Hayqırtılar göz yaşı kimi,

göz yaşı kimi sellər, sular,

yaşantılar göz yaşı.

            Arzular, ümidlər, sevgilər,

axşamlar, sabahlar göz yaşı kimi.

 

15.10.2023

 

Ürəyin səsi

 

Qazax tenoru Dimaşa

 

            Ürəkdənmi gəlir sabahların səsi,

üfüqlərin qırmızısı ürəkdənmi gəlir?

Ürəkdənmi ucalır ucalıq, Dimaş,

dənizlərin işıltısı,

zəmilərin pıçıltısı ürəkdənmi gəlir?

Ürəkdənmi doğulur,

ürəkdənmi ölür insan?

            Ürəkmi aparır sabahları axşamlara,

ürəkmi qaçırdır xəyallarımızı,

ürəyin səsimi yaşadır bizi, Dimaş?

Küləklərmi sovurur səsimizi,

səsimizmi sovurur küləkləri?

Səsimizə sovrulaqmı,

səsimizə qovrulaqmı?

Ürəkqarışıq səsimizləmi uçaq,

uçuşlara yoğrulaqmı, Dimaş?

            Qıvrılaqmı səsimizdə,

səsimizdə yandıraqmı özümüzü?

Qəsdimizəmi duraq,

ürəkmi parçalayaq,

tonqalmı qalayaq səsimizdə?

Səsimizi başımızamı keçirək,

sinəmizəmi çəkək,

bağrımızamı basaq səsimizi?

Səsimizi udaqmı, Dimaş?

Lap aşağı enəkmi,

ayaq altınamı düşək,

tapaqmı, tapdayaqmı səsimizi?

            Səsimizi axtaraqmı,

səs havarınamı çıxaq, cavan oğlan?

 

16.10.2023

 

Qəzza uşaqları böyüməz

 

            Qəzza uşaqları böyüməz,

Qəzza yanğıları keçməz.

Üzü gülməz Qəzza üfüqlərinin,

Qəzza gecələri uyumaz.

Şərbətini içməz, dadını çıxarmaz

Qəzza axşamları.

            Mərmilərə qucaq açar,

uçar, uçar Qəzza damları.

Soyuğu dondurar adamları,

Qəzza ocaqları isinməz.

Qəzza laylaları bitməz,

Qəzza eyvanları sevinməz.

Boy atmaz, yeriməz

Qəzza məhəllələri.

Qəzza ağacları

qol qaldırıb oynamaz.

            Deyinməz qismətinə

Qəzza göyərçinləri.

Sevməz, sevməz göy üzünü

Qəzzanın barışsız göyərçinləri.

Qəzza bulaqları ovunmaz,

Qəzza küçələri küsməz.

Qəzza anaları döşündən sağar

Qəzza uşaqlarının göz yaşlarını.

            Mərmi səsiylə oyanar,

mərmi səsiylə yuyunar,

mərmi səsinə boyanar

Qəzzanın böyüməyən uşaqları.

Arzuları, istəkləri böyüməz

dünyanın gözü önündə.

Xəyal qurmaz, xəyal uçurmaz

nisgil geyimli körpələr.

Hıçqırıq səsidi, qırıq səsidi

Qəzza uşaqlarının kölgəsi.

Qırılır, qırılır burada

fərəhsiz uşaqların kölgəsi.

            Mərmi qovar,

mərmi ovar ovcunda,

uçar, uçar Qəzza uşaqları,

ovunmayan Qəzza hıçqırıqları.

 

27.10.2023

 

Səssizlik qorxusu

 

Mehdiabad bağlarında

 

            Burada zaman yerimir,

ayaq açmır, böyümür,

dindirirsən, dinmir zaman burada.

Saatlar dingildəmir,

dəqiqələr çiçəklərin tozunda gizlənir,

günlər gözdən yayınır burada.

Axşamlar zənbildən sallanır,

səhərlər gec uzanır göy üzünə.

            Ağaclar üzgün-üzgün

saçlarını darayır, 

qızılgüllər yuyunur burada.

Meynələr güzgülənir,

yasəmənlər soyunur burada.

Üfüqlər qırmızı sürtür,

alatoran kirşanlanır burada.

Enir, enir göy üzü,

yer üzünə nişanlanır burada.

            Səssizliyin nəbzinə qulaq asıram,

iç-içəyəm, göz-gözəyəm səssizliklə,

içində bir içim var

qulaq batıran səssizliyin.

Tale yazan, tale pozan,

qələmləri sındıran səssizliyin.

Kimin kimsəsidi görən, andır,

səssizliyi dinləyirəm,

səssizlik məni.

Səssizlik səssizliyi çağırır burada.

            Hara baxsam, səssizlik görürəm,

hardan qaçsam, səssizlik qaçırdıram.

Hər otun şaxında, hər yarpağın canında,

hər kolun dibində səssizlik qorxusu var,

səssizliklə oturub-dururam burada,

içimə çəkirəm, ürəyimə buraxıram səssizliyi.

 

01.11.2023

 

 


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!