Zəfər dastanı - Rafiq Yusifoğlu

Şükür sənə, İlahi,

Nələr gəldi ağlıma? -

Qələbə məlhəmi qoy

Mənim könül ağrıma!

 

Bizi lala döndərib

Sanki otuz il susmaq.

Qismət elə sən mənə

Zəfər dastanı yazmaq!

 

Xalqım şərəflə çıxsın

Tarixin sınağından.

Axır ki, babaların

Qurtaraq qınağından...

 

 

***

Otuz illik mürgüdən

Yaralı şir oyandı...

Hər qayanın dibindən

Bir qəhrəman boylandı...

 

Boz ata süvar olub,

Nəbi Həcərlə gəldi...

Sultan bəy belindəki

İti xəncərlə gəldi...

 

Elə bil kişnəyirdi

Əfsanəvi qıratlar...

Koroğlu nərəsimi

Şaqqıldayan qradlar?

 

Hirslənən igidlərin

Gözlərinə qan gəldi.

Qarlı dağlar aşaraq

Ağ atlı oğlan gəldi...

 

Köksümüzdəki vulkan

Od püskürdü, qaynadı.

Qarabağ səmasında

İldırımlar oynadı...

 

Göylərdən xeyir-dua,

Yer altdan səda gəldi.

Çox şükür, qeyrətlənib,

Lazım baba da gəldi...

 

Baxmadı nə çovğuna,

Baxmadı nə qırova!

Azərbaycan əsgəri

Bayraq sancdı Murova...

 

Büzüşən zirvələrin

Açıldı qırışığı.

Nur saçdı Qarabağa

Bayrağımın işığı...

 

Bizdən küskün Kəlbəcər

Sevincindən uçunur...

Muştuluqla Şuşanı,

Muştuluqla Laçını...

Füzulidə səslənsin

Füzulinin qəzəli...

Döndər yaşıl yarpağa

Vaxtsız solan xəzəli...

 

İgidlərim inadlı,

Arzularım qanadlı...

Gözün aydın, Cəbrayıl,

Gözün aydın, Qubadlı!

 

Zəngilan, çinar meşən

Qırılıb, nə gündədir?

Ağdam, fikir eləmə,

Ağ günlərin öndədir...

 

Ay Bərgüşad, Həkəri,

Araz, gözlərin aydın!

Çiməcəyəm suyunda

Bu yaz, gözlərin aydın!

 

Dalğalanır Murovda

Azərbaycan bayrağı...

Şölələnir qəlbimdə

Sönən ümid çırağı...

 

Azərbaycan əsgəri

Səni Allah qorusun!

Yağıların başına

Yağdır hiddət dolusu...

 

Ayağın dəyən yerdə

Bitəcəkdir gül-çiçək...

Öz doğma yurdumuza

Dönəcəyik sevincək...

 

Qış çəkilib getməsə,

Bahar, yaz ola bilməz.

Mənim zəfər dastanım

Sənsiz yazıla bilməz...

 

 

Qələbə sevinci

 

Dindi alovlu mərmilər,

Bir möhtəşəm ocaq çatdım.

Lərzəyə gəldi dağ-dərə,

Aləmi bir yerə qatdım.

Dırmandım üzü yuxarı

Qədəm-qədəm, addım-addım.

Gözün aydın, Murov dağı,

Axır ki, zirvənə çatdım...

 

Sərilib dığa-mığalar

ordumuzun ayağına,

Yurdumuzun oğulları

dönüb elin dayağına,

Zirvələrdə dalğalanan

Azərbaycan bayrağına

Düşmən baxır

yana-yana,

qorxa-qorxa,

maddım-maddım...

 

Qoyardımmı talasınlar

Vətənin bol sərvətini?

Zəfərlərin sevincini

qələbənin şərbətini,

Mən ləzzətlə

daddım, daddım,

Min ləzzətlə

daddım, dadım!

Şükürlər sənə, İlahi,

Axır ki, murada yetdim,

Axır ki, arzuma çatdım...

Sönmüş ocağın yerində

Bir möhtəşəm tonqal çatdım!

Tanrı qorusun türkü

 

Ulduzumuz, ayımız,

Göydə bir sayrışanda,

Qələbə sevincimiz

Kükrəyəndə, daşanda,

Dilində haqqın adı

Düşmənlə vuruşanda

Bilərmi soyuq, bürkü? -

Tanrı qorusun türkü!

 

Qəlbində iman nuru,

O, gələndə qaçar şər, -

Qədəm basdığı yerdə

Ab-hava, ruh dəyişər,

Namərdliklə işi yox,

Haqq uğrunda döyüşər,

O, bilməz qorxu-hürkü, -

Tanrı qorusun türkü!

 

Dosta qapısı açıq,

Düşməni ittək qovar,

Xalqına xor baxanın

Bəbəklərini ovar,

Din-iman sahibidi,

Göz üstündə yeri var

Ona dostdusa hər kim, -

Tanrı qorusun türkü!

 

Bayrağımız yellənir

Uca Murov dağında,

Gözün aydın, ulu yurd,

Qələbəmiz yaxında!

İgid oğulların var,

Aslanlar qabağında

Neyləyər çaqqal, tülkü? -

Tanrı qorusun türkü!

 

Qardaşlıq göylərində

Yellənir qoşa bayraq,

Kim bizə bata bilər,

Yolumuz, yönümüz haqq?

Eyni ürək, eyni qan,

Eyni millət, eyni xalq,

Eyni dil, eyni türkü, -

Tanrı qorusun türkü!

 

 

İsti yağışlar

 

İçimi silkələdi ordumuzun zəfəri,

Qəlbimin dağlarında ildırımlar oynadı...

Məni xoşbəxt elədi bu qələbə xəbəri,

Uçum-uçum uçundum,

                        gözümdən yaş qaynadı...

 

Xirtdəyimə söykənən həsrət dönüb qılınca,

Ömrün bu qış çağında qismətim bahar imiş...

Durub qaçmaq istədim ayaqları yalınca,

İlahi, gözlərimdə nə qədər yaş var imiş!

 

Cavan idim bir zaman, indi qoca kişiyəm,

Bax qəlbimdə sızlayan çata, məni, bağışla.

Doğma yurdum, viranə qalan evim-eşiyim,

Qəbri uçan, ot basan ata, məni bağışla!

 

Heç bilirsən qınından qılınc kimi sıyrılan,

İnsanları görəndə nələr gəlir ağlıma?

Səndən gözləri yaşlı uşaq kimi ayrılan

Nəvələri ağsaçlı qoca görüb, ağlama!

 

Bu taleyə tab etməz, qəlbi kövrələr daşın,

Qədərin oyunları bizi salıb çətinə.

İki oğlun, sevimli bacın, həyat yoldaşın,

Gələ bilməyəcəklər bir də ziyarətinə...

 

Sellər, sular süzülür saçlarımın qarından,

Yaralı xatirələr gur gürşada tələsir...

Otuz il silələnən həsrət buludlarından

Yağan isti yağışlar Bərgüşada tələsir...

 

 

Murovun zirvəsində

 

Murovun zirvəsində

üçrənglı bayrağım yellənir, -

Qarabağım təzəcə ayılıb,

İllər boyu gördüyü

Qara-qura yuxudan...

Murovun zirvəsində

üçrənglı bayrağım yellənir, -

Bizim qəlbimiz

sevincdən əsir,

Düşmənlərin ürəyi

qorxudan...

 

 

Azərbaycan əsgəri

 

Ay Azərbaycan əsgəri,

Səndədir zəfər sənədi...

Evimdən ayrı düşdüyüm

Bilirsən neçə sənədi?

Otuz ildir ürəyimdən

Qara-qara qanlar axır,

Yağıları qov yurdumdan,

Təkcə gümanım sənədi...

 

 

Azərbaycan dronu

 

Sanki simurq quşudur,

Azərbaycan dronu...

Qanadlanıb uçanda

Hünərin var vur onu!

 

O quş komandanımın

Hər əmrini dinləyir...

Düşmənin tanklarını

Bircə-bircə dənləyir...

 

 

Hiddət seli

 

Yurd sevgisindən coşan

Mərdlər haray qopardı.

Fırtına at oynatdı,

Sular coşdu, qabardı...

Düşməni çör-çöp kimi

Hiddət seli apardı...

 

 

***

Vətəndən böyük

sərvətimiz yoxdu,

Gözümüz nə var-dövlətdə,

nə altundadı...

Düşmən alayının

döyüş bayrağı

Azərbaycan Ordusunun

ayaqları altındadı...

***

Şükür sənə, İlahı,

Bu həsrətin, nisgilin

Axırına daş atdın...

Qələbə sevincini

Xalqımıza yaşatdın!

 

 

Təzə tarix yazırıq

 

Ali Baş Komandanın

Sözləri deyil hədər:

Bizi qorxuda bilməz

Nə bir təhdid, nə hədə!

 

İşimiz haqq işidir,

Bizə yaraşır zəfər!

Güc bizdə, ağıl bizdə,

Xalq müdrik, el müzəffər!

 

Fürsət düşsə, zəhərli

Böcəyə dönər yağı!

Göydə şahin görəndə

Cücəyə dönər yağı!

 

Silahlar başlayanda

Şimşək kimi çaxmağa.

Deşik gəzir dığalar

Başlarını soxmağa...

 

Göz çək Mingəçevirdən,

Basa bilməz yurdu su!

Ayıq-sayıq dayanıb

Azərbaycan ordusu...

 

Düşmən lərzəyə gəlir

İgidlərin səsindən.

Çaqqal-çuqqal qurtulmaz

Aslanlar pəncəsindən!

 

Azmanlar diyarında

Qorxaq düşmən kiçilib.

Haqq, ədalət, mərhəmət

Boyumuza biçilib...

 

İnsanlıqmı gözləyək

Körpələrə qıyandan?

Xəbəri yox yağının

İçimdəki qiyamdan?!

 

Lovğalanan düşmənin

Olubdur dili gödək.

Bəylər, xanlar yurdunda

Nə gəzir gədə-güdə?

 

Qiyamətə qalmadı

Xocalının qisası...

Qalibiyyət bizimdir,

Budur sözün qısası...

 

Xudafərin oyanıb

Elə bil daş yuxudan...

Dost sevinir, yağılar

Tir-tir əsir qorxudan...

 

Bayrağıma diz çökən

Düşmənə diz çökdürür.

Kəlbəcərə, Şuşaya

Zəfər yolu çəkdirir...

 

Əsən həsrət yelləri

Təzə xəbər gətirir.

Boylanıb Qarabağa

Zəngəzur köks ötürür...

 

Yalnız ər oğlu ərlər

Murada çata bilər.

Bizim qabağımızda

Kim at oynada bilər?

 

Əmr elə, komandanım,

Biz hamımız hazırıq!

Qədim diyarımızda

Təzə tarix yazırıq!


© Müəllif hüquqları qorunur! Mətndən istifadə etdikdə istinad mütləqdir!